All posts by zorgsom

Voorwaarden garantstelling

Wanneer de eigen bijdrage van de patiënt niet overeenkomt met de ZorgSom begroting, kunt u een claim neerleggen bij ZorgSom. Om uw claim in behandeling te nemen vragen wij u het volgende aan te leveren:

 • Originele ZorgSom begroting (niet ouder dan een jaar)
 • Originele nota
 • Patiënthistorie (met toestemming patiënt)

Zonder deze gegevens kunnen wij uw claim helaas niet in behandeling nemen.

Just Dental relatie portal

 

  Praktijkgegevens

 • Software

 • Overige informatie

 

Verificatie

Excent relatie portal

 

  Praktijkgegevens

 • Software

 • Overige informatie

 

Verificatie

Support

 • Uitgangspunten ZorgSom applicatie
  De tandartspraktijk

  • De tandarts is gevestigd in Nederland of in de grensstreek. Er wordt geen rekening gehouden met ‘hulp in het buitenland’.

  De verzekeringsmaatschappij

  • Zowel de tandarts als de patiënt houden zich aan de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij en aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
  • In sommige gevallen kan een wachttijd gelden, of is voor de vergoeding toestemming van de verzekeraar vereist. In zulke gevallen probeert ZorgSom de tandarts hierover te informeren, maar de patiënt is altijd zelf eindverantwoordelijke.
   Als de patiënt korter dan een jaar geleden zijn verzekeringspolis heeft afgesloten of gewijzigd, dan kan er een wachttijd van toepassing zijn.

  De patiënt

  • Er wordt geen rekening gehouden met het ‘eigen risico’ van een patiënt.
  • ZorgSom houdt enkel rekening met de in uw tandartspraktijk dit jaar reeds uitgevoerde behandelingen voor een patiënt. Elders uitgevoerde behandelingen worden niet in de berekening meegenomen.
  • ZorgSom gaat er van uit dat de patiënt zijn verzekeringspremies en betalingen op tijd en correct uitvoert. Eventuele betalingsachterstanden die mogelijkerwijs invloed kunnen hebben op de hoogte van de vergoeding van het behandelplan worden niet meegenomen in de berekening.

  Het behandelplan

  • Er wordt geen rekening gehouden met ‘speciale’ (‘medische indicaties’) of ‘bijzondere tandheelkundige hulp’.
  • Er wordt geen rekening gehouden met ‘kaakchirurgie’.
  • Behandelingen van louter esthetische aard (bijvoorbeeld behandelingen met linguale apparatuur of Invisalign, of keramische brackets) zijn uitgesloten van het adviesplan, tenzij expliciet anders aangegeven.
  • Het bleken van tanden (behandelcodes E90, E95, E97, E98) worden meestal niet vergoed indien er sprake is van een louter cosmetische behandeling. Vraag dit eventueel na bij de verzekeringsmaatschappij.
  • De kosten van reparatie of vervanging, in geval van verlies of schade aan bestaande (orthodontische) voorzieningen door eigen schuld of nalatigheid zijn uitgesloten van vergoeding.
  • Behandelingen die onnodig kostbaar, onnodig gecompliceerd dan wel tandheelkundig ondoelmatig zijn, zijn uitgesloten van het adviesplan.

  Tariefbeschikking

  • De door ZorgSom gebruikte vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.
  • Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtsbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
  • De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop.

  Gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg

  • Zowel gecontracteerde zorg als niet-gecontracteerde zorg kunnen invloed hebben op de vergoedingspercentages van de verzekeringspolissen, en dus op de berekening van het behandelplan. ZorgSom houdt hier (nog) geen rekening mee.

  Uw tandartssoftwarepakket

  • Onjuiste of foutieve informatie uit, of ingegeven in, de tandartssoftwarepakketten kan doorwerken op de berekening van het adviesplan. ZorgSom is hiervoor niet aansprakelijk.
  • Werk uw oude begroting in uw tandartssoftwarepakket bij naar de huidige tarieven en NZa-codes voordat u uw begroting in ZorgSom opent.
  • Zorg ervoor dat uw tandartssoftwarepakket altijd up-to-date is.

  ZorgSom

  • Typefouten voorbehouden.

   

 • VECOZO – Controle op Verzekeringsgerechtigheid (COV)
  Bij iedere patiënt waarvoor in ZorgSom een adviesplan wordt gemaakt of geladen, wordt een controle op het verzekeringsrecht uitgevoerd via een webservice van VECOZO.Om deze zogenoemde COV-check uit te kunnen voeren heeft de tandartspraktijk(-eigenaar) een systeemcertificaat nodig.
  Een certificaat kan aangevraagd worden via de volgende link.
  Nadat het certificaat is ontvangen, moet het certificaat worden geinstalleerd in ZorgSom. Neemt u hiervoor contact op met ZorgSom.
 • Militairen in werkelijke dienst
  De Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) is door het ministerie van Defensie belast met de uitvoering van de Ziektekostenverzekering Krijgsmacht.De verzekeringsvoorwaarden van de SZVK zijn weliswaar opgenomen in ZorgSom, maar de patiënt heeft alleen recht op vergoeding van tandheelkundige zorg verleend door de Defensie Tandheelkundige Dienst.
  Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor civiele tandheelkundige zorg, is een verwijzing noodzakelijk van de militaire tandarts. Noodhulp in de avond en het weekend wordt vergoed.

  Voor meer informatie zie  SZVK website.

 • Einde ondersteuning Windows XP
  Sinds 9 April 2014 is Microsoft gestopt met de ondersteuning van haar besturingssysteem Windows XP. Dit houdt in dat zij geen beveiligingsupdates voor Windows XP meer uitbrengt en dat kwetsbaarheden dus niet meer worden verholpen.Om deze reden biedt ZorgSom geen ondersteuning meer voor Windows XP. Dit betekent dat we onze dienst niet meer testen op compatibiliteit met Windows XP en wellicht niet meer kunnen ondersteunen bij het oplossen van problemen. Om de juiste werking van onze dienst te kunnen garanderen is het advies om gebruik te maken van een latere versie van Windows (minimaal Windows Vista).
 • Disclaimer
  De disclaimer die op elke berekening en begroting van toepassing is luidt als volgt: Deze begroting wordt u aangeboden door uw Tandarts en ZorgSom. Voor de totstandkoming van deze begroting is een koppeling gemaakt tussen: (1) uw behandelplan, (2) bij ons bekende verzekeringspolis(sen), (3) in deze praktijk dit jaar reeds uitgevoerde behandelingen. De begroting is onder voorbehoud van tariefswijzigingen en eventuele complicaties bij de behandeling. U kunt aan de informatie uit deze begroting geen rechten ontlenen. Evenmin kan uw Tandarts of ZorgSom aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht in deze begroting zou voorkomen.

Famed relatie portal

 

  Praktijkgegevens

 • Software

 • Overige informatie

 

Verificatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bedge B.V., handelend onder de naam ZorgSom, gevestigd te Flevoweg 9m, 2318 BZ, Leiden

 1. Algemene bepalingen

1.1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met ZorgSom en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Definities

 1. ZorgSom applicatie: de door ZorgSom geleverde applicatie voor het berekenen van de netto eigen bijdrage van een mondzorgbehandeling.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die een gebruikersovereenkomst met ZorgSom heeft afgesloten.
 3. Zorgaanbieder: een mondzorgverlener opgenomen in het BIG-register die in Nederland praktijk uitoefent.

1.3 Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door ZorgSom gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door ZorgSom is ontvangen en geaccepteerd.
 3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

1.4 Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst voor 1 jaar  wordt na dat jaar stilzwijgend verlengd tenzij de Opdrachtgever de overeenkomst heeft beëindigd. De overeenkomst kan worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Na het eerste jaar is de overeenkomst maandelijks opzegbaar. Dat betekent dat minimaal één maand voorafgaand aan de datum dat de licentie verloopt, opgezegd dient te worden.
 2. ZorgSom heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 3. In geval van proefgebruik verleent ZorgSom het recht om gedurende een overeengekomen tijd gebruik te maken van de door ZorgSom beschikbaar gestelde programmatuur en diensten uit te proberen.

1.5 Levertijd

 1. De door ZorgSom opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt ZorgSom niet in verzuim.

1.6 Ontoerekenbare tekortkomingen

 1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van ZorgSom:
  a. tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
  b. vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
  c. Indien de software van de Opdrachtgever vanwege anciënniteit niet meer wordt ondersteund door de softwareleverancier, kan ZorgSom een optimale werking van de applicatie niet garanderen. ZorgSom houdt zich dan het recht voor om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt ZorgSom zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. ZorgSom behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

1.7 Prijzen

 1. De Opdrachtgever dient de jaarlijkse licentiekosten en eventueel andere vergoedingen vooraf aan ZorgSom te betalen.
 2. Licentiekosten en eventuele andere vergoedingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever (zonder dat aanmaning of ingebrekestelling nodig is) over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Wanneer betaling uitblijft, kan ZorgSom de vordering uit handen geven. In dat geval is de Opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 4. ZorgSom heeft het recht de tarieven te wijzigen. Een nieuw tarief zal ingaan op het moment dat de licentie automatisch wordt verlengd. Indien een verhoging van een tarief of andere vergoeding meer dan 10% bedraagt, zal ZorgSom de Opdrachtgever daarover minimaal 1 maand voordat de verhoging ingaat informeren, zodat de Opdrachtgever desgewenst nog kan opzeggen voordat de verhoging ingaat.
 5. Alle prijzen zijn in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

1.8 Betalingsvoorwaarden

 1. Facturering vindt eenmaal per jaar plaats.
 2. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door ZorgSom aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien ZorgSom zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 100,- exclusief BTW.
 3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van ZorgSom binnen twee weken na factuurdatum aan ZorgSom schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

1.9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het door ZorgSom vervaardigde materiaal berusten bij ZorgSom.
 2. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

1.10 Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

1.11 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 1. Voor zover ZorgSom bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan ZorgSom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met ZorgSom of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ZorgSom.
 2. ZorgSom is niet aansprakelijk voor:
  a. schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan ZorgSom, daaronder begrepen de door ZorgSom meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.
  b. de mondzorginhoudelijke juistheid van de voorgestelde behandeling.
  c. eventuele schade die kan ontstaan gedurende of volgend op gebruik van de in ZorgSom database en applicatie gepresenteerde informatie.
  d. de inhoudelijke juistheid, volledigheid en tijdigheid van de ZorgSom database en applicatie.
 3. Indien de aansprakelijkheid van ZorgSom voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade. Iedere aansprakelijkheid van ZorgSom voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. ZorgSom aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
 6. Aan de door ZorgSom getoonde berekening kan geen enkel recht worden ontleend

1.12 Wijziging van de voorwaarden

 1. ZorgSom behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking via de ZorgSom website van de wijziging.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

1.13 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ZorgSom en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

 

 1. Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien ZorgSom in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.

2.1 Programmatuur en gebruiksrecht

 1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
 2. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.
 3. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
 4. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
 5. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 6. ZorgSom is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl Opdrachtgever is gehouden ZorgSom voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.
 7. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de ZorgSom applicatie zal Opdrachtgever ZorgSom in staat stellen om alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de ZorgSom applicatie bij de Opdrachtgever te verwijderen.

2.2 Programmatuur van toeleverancier

 1. Indien en voor zover ZorgSom programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door ZorgSom schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. ZorgSom zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek toezenden.

2.3 Aflevering, reclame en acceptatietest

 1. ZorgSom zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door ZorgSom uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.
 3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met “defect”, dient Opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit artikel 2.4, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan ZorgSom te melden. ZorgSom wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover Opdrachtgever niet binnen de termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.
 4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door ZorgSom uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever ZorgSom hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal Opdrachtgever ZorgSom uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. ZorgSom zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.

2.4 Defecten in programmatuur

 1. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat Opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij ZorgSom heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die ZorgSom hiertoe bekend heeft gemaakt en Opdrachtgever alle door ZorgSom noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien geen procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever.
 2. Na afloop van de in artikel 2.3 lid 3 genoemde termijn is ZorgSom niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
 3. Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
 4. ZorgSom kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien:
  a. uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door ZorgSom vervaardigde programmatuur; of
  b. de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of
  c. de programmatuur door anderen dan ZorgSom is gewijzigd; of
  d. sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever; of
  e. sprake is van andere niet aan ZorgSom toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan ZorgSom.
 5. Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.
 6. ZorgSom garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of defecten zal werken of dat alle defecten zullen worden verbeterd.

 

 1. Onderhoud van programmatuur

De in dit hoofdstuk “Onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen in het hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” van toepassing indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen.

3.1 Onderhoudsverplichtingen

 1. ZorgSom zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur, onverminderd het bepaalde in paragraaf 2.4. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door ZorgSom te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 2. Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door ZorgSom onderhouden wordt en Opdrachtgever alle door ZorgSom verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
 3. ZorgSom zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is ZorgSom niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan ZorgSom van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met ZorgSom aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 4. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met ZorgSom is aangegaan, kan ZorgSom door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

 

 

Algemene voorwaarden ZorgSom versie 1.17

Preferred Partners

Henry Schein

ZorgSom is exclusief Dentalalliance partner voor meer informatie kijk hier:

 

Famed

Fa-med is strategische partner van ZorgSom, voor onze unieke actie kijk hier:

 

Excent

Excent is strategische partner van ZorgSom, voor onze unieke actie kijk hier:

voorpraktijken2

Voorpraktijken is strategische partner van ZorgSom, voor onze unieke actie kijk hier:

Schrijf U nu in en probeer ZorgSom twee maanden gratis en vrijblijvend uit.

 

  Praktijkgegevens

 • Software

 • Systeembeheerder

 • Overige Informatie

 

Verificatie